Kernwoorden

Zorgvuldigheid, betrokkenheid en transparantie zijn belangrijke kernwoorden bij een selectieproces commissarissen (of toezichthouders)

Per individuele kandidaat worden o.a. de volgende aspecten bezien en in het advies meegewogen:
• Persoonlijke kwaliteit (kennis en ervaring) in relatie tot het competentieprofiel zoals benoemd in het profiel van de raad van commissarissen;
• Persoonlijke motivatie;
• Persoonlijke gedragsstijl en drijfveren (inzet persoonlijkheidsanalyses);
• Beschikbare tijd en flexibiliteit in de agenda;
• Het kunnen bepalen van de relevantie van de zich voordoende (trendmatige) ontwikkelingen;
• De mate van reflectievermogen om kennis en ervaring toe te kunnen passen binnen zijn of haar toezichthoudende rol en als gesprekspartner van de bestuurders en of hij/zij in staat is verbinding met andere kennisvelden te leggen;
• Het kunnen benoemen van relevante aandachtspunten ten behoeve van de ontwikkelingen van de bestuurders;
• Mate van affiniteit met de moderne corporate governance in verhouding tot de schaalgrootte van de organisatie;
• Het kunnen toezichthouden op de juiste balans en verbindingen tussen directie, commissarissen, de klanten en/of leden/huurders van de lokale organisatie alsmede (indien van toepassing) de organisatie in breder verband (integrale verantwoordelijkheid);
• Mate van scherpte en dienstbaarheid;
• Specifiek aandachtsgebied vanuit achtergrond ;
• Waar het verschil wordt gemaakt ten opzicht van wat er al is (binnen de raad en/of bestuurders);
• Kracht en evenwichtigheid;
• Verhouding vertrouwen-controle.

Voor het collectief wordt vervolgens gelet op:
• Totaal aanwezig in bestuurlijke en toezichthoudende ervaring;
• Een juiste mix in aanwezige competenties, drijfveren en karaktereigenschappen;
• Een juiste mix m.b.t. de vereiste kennis-velden zoals in het basisprofiel zijn omschreven.

Een vacature commissaris…
In dit kader wordt door ons een totaalpakket aangeboden. Van intake t/m toetsingsgereed, inclusief gesprekken met (afvaardiging van) ondernemingsraden en directieleden en anderen indien gewenst, zoals leden of huurders. In dit alles is en blijft maatwerk ons uitgangspunt.