Profielschets Commissaris van de Koning

Eén van de eerste acties na het bekend worden van het (voorgenomen) vertrek van de Commissaris van de Koning is het opstellen en het vaststellen door Provinciale Staten van een profielschets voor een nieuwe Commissaris. Meestal nemen de (waarnemend) voorzitter van Provinciale Staten en de griffier daartoe het initiatief. Zij zullen elke Statenfractie vragen aan welke eisen de nieuw te benoemen Commissaris moet voldoen.

Iedere Statenfractie wordt vaak ook gevraagd in het kort aan te geven wat de speerpunten voor de komende jaren zijn en wat voor type Commissaris daarbij volgens de fractie(s) nodig is. Aan de hand van het bestaande collegeprogram, de reacties van de fracties  en eventueel het gevoelen van maatschappelijke organisaties, bevolking etc. wordt een concept profielschets opgesteld.

De fracties bespreken deze schets met hun fractieleden en geven hun reactie. Aan de hand van de verschillende reacties wordt uiteindelijk een ontwerp profielschets opgesteld en in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten vastgesteld.

Het opstellen van een profielschets is een leuke, interactieve, maar ook tijdrovende klus. Wij beschikken over voldoende expertise om u hierbij te helpen of dit proces te begeleiden om uiteindelijk te komen tot een concept-profielschets.

Neem vrijblijvend contact met ons op.
Wij leveren werk op maat.