Kaderstellende, volksvertegenwoordige en controlerende rol

Het stellen van kaders is nog niet zo eenvoudig. Toch heeft de gemeenteraad deze belangrijke rol van de wetgever gekregen. Kaderstelling kan worden gezien als een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders. Het zijn doelstellingen en uitgangspunten. Wat willen we bereiken? Wat mag het kosten? Wat is het tijdpad? Wat gaan we daar voor doen?

Kaderstelling is eigenlijk een vertaling van de behoeften en wensen van de burgers. De volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad krijgt hier ook gestalte. Hoe duidelijker de kaders (SMART) zijn geformuleerd des te eenvoudiger wordt de sturing, controle en verantwoording.

De controlerende rol heeft de gemeenteraad zelf in de hand. Wanneer de kaders duidelijk zijn gesteld wordt het toezicht eenvoudiger.

Het college van burgemeester en wethouders geeft regelmatig inzicht door (tussentijdse) rapportages en notities over de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid te laten verschijnen.Bij good governance hoort een gemeenteraad die adequaat toezicht uitoefent. De inwoners vragen bovendien om transparantie en verantwoording door het gemeentebestuur wat de doelstellingen zijn, wat er gaat gebeuren, wat de gemeente doet en wat dat kost. Efficiency, doelmatigheid en doeltreffendheid in het beleid zijn daarom belangrijk. Het is van belang de burgers daarbij te betrekken en hen vooraf een mening te vragen.

Deskundigheid kan worden ingehuurd. Voor de controlerende rol beschikt de gemeenteraad over wettelijk bepaalde functionarissen en commissies. De accountant (die een rapport opstelt over onder meer de rechtmatigheid van de uitgaven en inkomsten en of de jaarrekening een getrouw beeld schetst etc.), maar ook de rekenkamer (die onafhankelijk onderzoek kan doen naar het gevoerde beleid en beheer) en de auditcommissie (die toezicht- en controlewerkzaamheden verricht ten behoeve van de gemeenteraad) kunnen in dit verband worden genoemd. Naast deze wettelijke mogelijkheden kan de gemeenteraad ook een deskundige inhuren om een onderzoek in te stellen of hem te adviseren in het kader van de controlerende rol.

Tenslotte is de volksvertegenwoordigende rol een boeiende taak van de gemeenteraad. Als het goed is kunnen de burgers (de kiezers) zich vinden in het beleid van de gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezingen zijn echter een momentopname. Het is daarom goed wanneer de gemeenteraad(sleden) ook tijdens de zittingsperiode de inwoners en het bedrijfsleven opzoeken. Kritiekpunt van burgers is vaak, dat in het kader van de verkiezingscampagne “ze iets merken van de politiek, maar daarna niet meer.” De raadsleden zijn de ogen en oren van de gemeente. Daarom blijft contact met de burgers belangrijk.

Vroegtijdig, open en transparant, burgers en/of belangengroeperingen en/of het bedrijfsleven bij toekomstig beleid te betrekken voorkomen problemen en veel uitleg achteraf. Het is van belang om een goed netwerk hiervoor op te zetten. Als ervaren team van deskundigen staan we voor klaar om u toegespitst op úw gemeente van dienst te zijn.

Terug naar Masterclass raadsleden