Benoeming griffier

De gemeenteraad heeft niet, zoals vroeger, een gemeentesecretaris voor de ambtelijke ondersteuning, maar een griffier. De griffier is de rechterhand van de gemeenteraad. Vandaar dat het van belang is de juiste vrouw of man op de griffierstoel te benoemen. De gemeenteraad kan hiervoor een selectieprocedure volgen.

Om de gemeenteraad in die taak te ontlasten bieden wij een module “benoeming griffier” aan. De administratieve en procedurele zaken rond de benoeming worden door ons begeleid. Ook geven wij tips voor de briefselectie en  sollicitatiegesprekken.

Het is van belang dat de gemeenteraad en de commissies zo goed mogelijk kunnen functioneren. De griffier helpt de gemeenteraad, commissies of individuele raads- en commissieleden daarbij. Elke gemeenteraad bepaalt zelf de wijze en de kwaliteit van de eigen ondersteuning.

De griffiersfunctie wordt in ons land verschillend ingevuld. In de ene gemeente beperkt de griffier zich tot de juiste inrichting, voorbereiding en uitvoering van procedurele zaken rond de politiek-bestuurlijke besluitvorming van de gemeenteraad. In andere gemeenten wordt van de griffier verwacht dat hij of zij de gemeenteraad en zijn leden maximaal informeert, adviseert en ondersteunt.

Het is de gemeenteraad die bepaalt aan welk type griffier de voorkeur wordt gegeven. Gelet op de verschillende rollen en taken van de gemeenteraad en commissies adviseren wij om de taak van de gemeenteraad niet te laten eindigen bij de puur formele zaken en taken, maar de griffier breder in te zetten, als eerste ambtenaar en adviseur van de gemeenteraad. Om een juist evenwicht met het college van burgemeester en wethouders (met daarachter een compleet ambtelijk apparaat) te krijgen, is het gewenst om als gemeenteraad over  een sterke, adviserende griffie te beschikken. De griffier kan en mag namens de gemeenteraad of een raadslid een beroep doen op de ambtelijke organisatie. Ook kan en mag de griffier eventueeel extern advies inwinnen. Dit verhoogt de kwaliteit van het openbaar bestuur en komt ten goede aan de gemeenschap.

De gemeenteraad kan ook gebruik maken van de griffier voor de communicatie over en van de gemeenteraad, maar ook de ondersteuning en contacten met het bedrijfsleven en de burgers.

De taken en bevoegdheden van de griffier worden door de gemeenteraad bepaald en vastgelegd in zijn of haar instructie. Het presidium of het seniorenconvent zijn veelal het aanspreekpunt voor de griffier. De bezoldiging wordt dan vastgesteld en jaarlijks een functioneringsgesprek met de griffier gehouden.

 

Terug naar basispagina ‘Raadsleden’