Quick Scan B&W ist/soll

Onderdeel persoonlijk intakegesprek 

Na het oriënterend gesprek en verkregen opdracht, wordt voorafgaand aan het opstellen van het definitieve programma een quick-scan uitgevoerd.  Hierbij wordt aan iedere deelnemer gevraagd om per hier na te noemen onderwerp zijn of haar visie te geven op de (gewenste) wijze van samenwerking, tijdsbesteding, diepgang en prioriteit. Uiteraard is er ruimte om naast deze onderwerpen zelf actuele thema’s aan te dragen.

Onderdelen quick scan:

Intern:

Ambtenaren
Ambtenaren zijn werknemers die in dienst staan van een overheid (gemeente, provincie, rijk). De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college en het ambtelijk apparaat. De ambtelijke organisatie ondersteunt het college B&W vanuit haar visie en deskundigheid.

Burgemeester
De burgemeester is de bekendste functionaris binnen een gemeente. Hij of zij is lid van het gemeentebestuur en wordt benoemd door de Kroon. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college B&W. Daarnaast heeft hij ook eigenstandige bevoegdheden die primair betrekking hebben op handhaving van de openbare orde en de veiligheid. De zittingstermijn van de burgemeester is zes jaar.

B&W
Het college van Burgemeester en Wethouders, ook wel ‘het college’ genoemd vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het basisprincipe van een college is collegiaal bestuur, wat inhoudt dat het gemeenschappelijk resultaat voorop staat. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad.

Coalitie
De partijen in de gemeenteraad die samen een meerderheid hebben na de verkiezingen én samen willen werken vormen de coalitie. Uit hun midden kiest de raad de wethouders.

Fractie
De fractie bestaat uit alle leden van één politieke partij in de gemeenteraad en is daarmee de thuishaven voor de raadsleden. Soms bestaat een fractie uit slechts één persoon. Een fractie wordt geleid door de fractievoorzitter.

Gemeenteraad
De gemeenteraad is de door de burgers gekozen volksvertegenwoordiging in de gemeente en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De gemeenteraad geeft de hoofdlijnen voor het beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders. De meeste raadsleden vervullen hun functie als raadslid naast hun dagelijks werk. Een raadslid moet inwoner (ingezetene) van de gemeente zijn. Dit betekent dat bij verhuizing naar een andere gemeente het lidmaatschap vervalt. De leden worden om de vier jaar door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente gekozen.

Gemeentesecretaris/algemeen directeur
De gemeentesecretaris is de hoogste functie binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Hij/zij leidt de organisatie en is voorzitter van het directie/managementteam. De gemeentesecretaris is strategisch adviseur van het college van burgemeester en wethouders en vertaalt bestuurlijke ambities in plannen en draagt zorg voor uitvoering daarvan. Ook is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor een moderne en klantgerichte vorm van dienstverlening aan burgers door de gemeente.

Extern:

Maatschappelijk middenveld
Het maatschappelijk middenveld is het geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. Zij vervullen een brugfunctie tussen individuele burgers en de overheid en kunnen publieke taken uitvoeren, maar dit hoeft niet. Het maatschappelijk middenveld heeft in principe geen winstoogmerk, en ontvangt vaak financiële middelen van de overheid. Voorbeelden zijn vrijwilligersinstellingen, onderwijsorganisaties, kerken en verenigingen.

Verlengd lokaal bestuur
Gemeenteraden en/of colleges van burgemeester en wethouders en/of burgemeesters van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten.

Terug naar basispagina Masterclass B&W